(I) Sayılı Cetvel – Ek Ödeme Oaranları

Maaş İşlemleri Maaş Unsurları

(I) SAYILI CETVEL – EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev UnvanıEk Ödeme Oranı (%)
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar200
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar198
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar195
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar193
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar190
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı185
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları180
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları170
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar165
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar145
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar165
2) 3-4 dereceden aylık alanlar163
3) Diğer derecelerden aylık alanlar160
4) Bunların yardımcıları155
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar155
2) 3-4 dereceden aylık alanlar150
3) Diğer derecelerden aylık alanlar145
4) Bunların yardımcıları140
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar140
2) 3-4 dereceden aylık alanlar135
3) Diğer derecelerden aylık alanlar130
4) Bunların yardımcıları125
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
1) 1-2 dereceden aylık alanlar115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar110
3) Diğer derecelerden aylık alanlar100
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar105
3) Diğer derecelerden aylık alanlar95
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar110
2) 3-4 dereceden aylık alanlar100
3) 5-7 dereceden aylık alanlar90
4) Diğer derecelerden aylık alanlar85
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar150
2) 3-4 dereceden aylık alanlar140
3) Diğer derecelerden aylık alanlar130
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar120
2) 3-4 dereceden aylık alanlar110
3) Diğer derecelerden aylık alanlar100
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar110
2) 3-4 dereceden aylık alanlar100
3) 5-7 dereceden aylık alanlar90
4) Diğer derecelerden aylık alanlar85
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Uzman tabiplerden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar200
2) 3-4 dereceden aylık alanlar190
3) Diğer derecelerden aylık alanlar180
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar190
2) 3-4 dereceden aylık alanlar180
3) Diğer derecelerden aylık alanlar170
c) Diş tabiplerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar185
2) 3-4 dereceden aylık alanlar175
3) Diğer derecelerden aylık alanlar165
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar165
2) 3-4 dereceden aylık alanlar155
3) Diğer derecelerden aylık alanlar145
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar140
2) 3-4 dereceden aylık alanlar130
3) Diğer derecelerden aylık alanlar120
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar105
3) 5-7 dereceden aylık alanlar95
4) Diğer derecelerden aylık alanlar90
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar65
2) 3-4 dereceden aylık alanlar65
3) Diğer derecelerden aylık alanlar65
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar150
2) 3-4 dereceden aylık alanlar140
3) Diğer derecelerden aylık alanlar130
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar66
2) 3-4 dereceden aylık alanlar66
3) Diğer derecelerden aylık alanlar66
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar65
2) 3-4 dereceden aylık alanlar65
3) 5-7 dereceden aylık alanlar65
4) Diğer derecelerden aylık alanlar65
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Müsteşar195
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler180
c) Merkezde görevli diğer Valiler178
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar195
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar190
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar195
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar115
5) 2 nci dereceden aylık alanlar155
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar130
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar130
8) 5 inci dereceden aylık alanlar105
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar200
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar200
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar200
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar132
5) 2 nci dereceden aylık alanlar172
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar147
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar147
8) 5 inci dereceden aylık alanlar122
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar137
10) 7 nci dereceden aylık alanlar117
e) Hukuk işleri müdürlerinden;
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar195
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar190
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar195
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar160
5) 2 nci dereceden aylık alanlar195
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar175
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar175
8) 5 inci dereceden aylık alanlar150
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar165
10) 7 nci dereceden aylık alanlar145
f) Kaymakam adayı145
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri74
b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri74
c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri74
ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri74
d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar74
e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar74
f) Komiser kadrolarında bulunanlar74
g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar74
ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar75
2) 3-4 dereceden aylık alanlar75
3) Diğer derecelerden aylık alanlar75
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;66
1) 1-4 dereceden aylık alanlar66
2) 5-7 dereceden aylık alanlar66
3) Diğer derecelerden aylık alanlar66
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-4 dereceden aylık alanlar90
2) 5-7 dereceden aylık alanlar80
3) Diğer derecelerden aylık alanlar70
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı103
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı82
c) Orgeneral ve Oramiral81
ç) Korgeneral ve Koramiral79
d) Tümgeneral ve Tümamiral77
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral75
f) Kıdemli Albay63
g) Albay59
ğ) Yarbay56
h) Kıdemli Binbaşı68
ı) Binbaşı68
i) Kıdemli Yüzbaşı68
j) Yüzbaşı68
k) Kıdemli Üsteğmen69
l) Üsteğmen69
m) Teğmen69
n) Asteğmen69
2- Astsubaylardan;
a) II.Kad.Kd.Bçvş.67
b) Kad.Kd.Bçvş.67
c) Kd.Bçvş.67
ç) Kad.Bçvş.67
d) Bçvş.67
e) Kd.Üstçvş.68
f) Üstçvş68
g) Kd.Çvş.68
ğ) Çvş.68
3- Uzman Jandarmalardan;
a) VIII.Kad.Çvş.67
b) VII.Kad.Çvş.67
c) VI.Kad.Çvş.67
ç) V.Kad.Çvş.67
d) IV.Kad.Çvş.67
e) III.Kad.Çvş.67
f) II.Kad.Çvş.67
g) I.Kad.Çvş.67
ğ) Çvş.67
4- Uzman Erbaşlardan;
a) Uzman Çavuş67
b) Uzman Onbaşı67
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar72
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar70
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)63
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)57
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)68
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar67
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar77
8- Diğer öğretim elemanlarından;
a) 1-2 dereceden aylık alanlar66
b) 3-4 dereceden aylık alanlar66
c) Diğer derecelerden aylık alanlar66
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar82
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar67
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar53
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar48
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar47
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar42

 

KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARAR SAYISI KHK/666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir