(I) Sayılı Cetvel – Ek Ödeme Oaranları

0
594

(I) SAYILI CETVEL – EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme Oranı (%)
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 200
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar 198
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar 195
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar 193
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar 190
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı 185
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları 180
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 170
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar 165
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar 145
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 163
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 160
4) Bunların yardımcıları 155
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 155
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 150
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145
4) Bunların yardımcıları 140
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 135
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130
4) Bunların yardımcıları 125
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 95
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 120
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Uzman tabiplerden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 200
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 190
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 180
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 190
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 180
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 170
c) Diş tabiplerinden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 165
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 155
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 145
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 140
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 130
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 120
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 115
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 105
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 95
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 90
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 65
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 66
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 66
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 65
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 65
3) 5-7 dereceden aylık alanlar 65
4) Diğer derecelerden aylık alanlar 65
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Müsteşar 195
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler 180
c) Merkezde görevli diğer Valiler 178
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 115
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 155
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 130
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 130
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 105
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 200
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 200
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 132
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 172
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 147
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 147
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 122
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar 137
10) 7 nci dereceden aylık alanlar 117
e) Hukuk işleri müdürlerinden;
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 190
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 195
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar 160
5) 2 nci dereceden aylık alanlar 195
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar 175
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar 175
8) 5 inci dereceden aylık alanlar 150
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar 165
10) 7 nci dereceden aylık alanlar 145
f) Kaymakam adayı 145
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74
b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri 74
c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74
ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri 74
d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar 74
e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar 74
f) Komiser kadrolarında bulunanlar 74
g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar 74
ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 75
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 75
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 75
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan; 66
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 66
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 66
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 66
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;
1) 1-4 dereceden aylık alanlar 90
2) 5-7 dereceden aylık alanlar 80
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 70
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı 103
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 82
c) Orgeneral ve Oramiral 81
ç) Korgeneral ve Koramiral 79
d) Tümgeneral ve Tümamiral 77
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral 75
f) Kıdemli Albay 63
g) Albay 59
ğ) Yarbay 56
h) Kıdemli Binbaşı 68
ı) Binbaşı 68
i) Kıdemli Yüzbaşı 68
j) Yüzbaşı 68
k) Kıdemli Üsteğmen 69
l) Üsteğmen 69
m) Teğmen 69
n) Asteğmen 69
2- Astsubaylardan;
a) II.Kad.Kd.Bçvş. 67
b) Kad.Kd.Bçvş. 67
c) Kd.Bçvş. 67
ç) Kad.Bçvş. 67
d) Bçvş. 67
e) Kd.Üstçvş. 68
f) Üstçvş 68
g) Kd.Çvş. 68
ğ) Çvş. 68
3- Uzman Jandarmalardan;
a) VIII.Kad.Çvş. 67
b) VII.Kad.Çvş. 67
c) VI.Kad.Çvş. 67
ç) V.Kad.Çvş. 67
d) IV.Kad.Çvş. 67
e) III.Kad.Çvş. 67
f) II.Kad.Çvş. 67
g) I.Kad.Çvş. 67
ğ) Çvş. 67
4- Uzman Erbaşlardan;
a) Uzman Çavuş 67
b) Uzman Onbaşı 67
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar 72
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 70
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 63
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) 57
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 68
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 67
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 77
8- Diğer öğretim elemanlarından;
a) 1-2 dereceden aylık alanlar 66
b) 3-4 dereceden aylık alanlar 66
c) Diğer derecelerden aylık alanlar 66
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar 82
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar 67
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar 53
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar 48
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar 47
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar 42

 

KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARAR SAYISI KHK/666

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here