Almakta Olduğu Ek Göstergeden Daha Düşük Ek Göstergeli göreve Atananların Kesenekleri

Genel İntibak İşlemleri

Daha Düşük Ek Göstergeli göreve Atananların Kesenekleri

Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin emekli kesenek ve karşılıklarının hangi ek gösterge üzerinden kesileceği konusu maaş işlerini yapmakla görevli personel ve saymanlıklarda iyi anlaşılamamış bir konu olduğunu düşünüyorum. İsterseniz önce Ek Gösterge hakında kısa bir bilgi verelim.

Ek Gösterge Nedir?

Ek Gösterge Maaşın unsurlarından ve en önemlilerinden birisidir. 657 Sayılı Devlet memurları kanunu memurları hizmet sınıflarına, unvanlarına göre ayırarak ve derecelerine göre değişik Ek Göstergeler belirlemek suretiyle adil bir maaş sitemini tesis etme yoluna gitmiştir. Yani herkese kariyer ve bilgi görevin zorluk derecesine göre farklı maaş ödemenin adil olacağı fikrini benimsemiş ve Ek Gösterge uygulamasını çkarmıştır. Yani Ek Göstergesi Yüksek Olan daha fazla maaş alacak, daha fazla SGK pirimi yada kesenek kesilecek ve emekli olduğunda da daha fazla maaş alacaktır.

Atamalar her zaman daha yüksek Ek Göstergeli görevleremi yapılır?

Genellikle Eşit yada daha yüksek ek Göstergeli görevlere atama yapılmakla birlikte daha düşük Ek Göstergeli görevler e atamaların yapılması da mümkündür.

Bilindiği Üzre; 5434 sayılı Kanunun 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) fıkrası ile değişik mülga ek 67 nci maddesi ” Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındakifarktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrafını (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev yada derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.” hükmünü amirdir—-

Bu hüküm ile Kanunun yürülüğe girdiği 27/04/2005 tarihinden itibaren, daha önce atanmış ya da seçil oldukları kadro, görev veye aylık almış oldukları  dereceler için belirlenmiş olan ek göstergeden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, daha önce yararlandıkları ek göstergeden yararlanabilmeleri en az altı ay bu görevi yapmış olmaları şartına bağlanmıştır.

buna göre Kanunun yürülüğe girdiği 27/04/2005 tarihinden önce , yüksek ek göstergeli bir görevden, daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin yüksej ek göstergeli görevi sırasında en az bir ay emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilmiş olması sartıyla görev yaptığı süreye bakılmaksızınyüksek ek göstergeden yararlandırılmaya devam edilmesi ( Ancak, bu durumda olanlara yüksek ek gösterge üzerinden emekli aylığı baülanıp, ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı kanunun 4359 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen mülga ek 73 üncü maddesi uyarınca bu göreve ait ek gösterge üzerinden en az  altı ay süre ile 5434 sayılı Kanuna  tabi emeklililik kesenegi ve kurum karşılığının gönderilmesi gerekmektedir.

27/04/2005 tarihinden sönra yüksek ek göstergeli bir görevden, daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin ise bu görevleri en az altı ay yapmış olmaları şartıyla yüksek ek göstergeden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Kanunun yürülüğe girdiği 27/04/2005 tarihinden itibaren, daha önce yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan emekli kesenekleri ve kurum karşılığı tutarının tamamının ilgililerin aylıklarından kesilmesi şartıyla emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlandırılmaya devam edeceklerdir.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanunun ek 67 nci maddesi 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 106 ncı maddesi birinci fıkrasının (8) numaralı alt bendi bendi ile yürülükten kaldırılmıştır.

Ancak, yine 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları;

Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken bu Kanunun yürülüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin biriinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alımamlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıının (c) bendine yabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar  ile dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, arttırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu kanunda yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır….

Bu Kanunun yürülüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu kanunun yürülüğe girdiğ tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanun yürülüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır. (Değişik ikinci cümle; 31/07/2008-5797/3md.) Geçici 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin Kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının %12’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası pirimi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında , genel sağlık sigortası pirimi tutarları dikkate alınmaz.  ...” hükmü amirdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir