5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Devlet Memurlarının Maaşının Hesaplanması

Maaş Hesaplama Maaş İşlemleri

5434 Sayılı Kanuna Tabi Olan Devlet Memurlarının Maaşının Hesaplanması

Devlet memurları maaşını Tahakkuk ve Kesintiler olmak üzere iki ana guruba ayırabiliriz. Tahakkuk ile kesintiler arasındaki fark ilgili memura Net Maaş olarak ödenir. Şimdi Tahakkuku oluşturan unsurları Ocak 2017 verileriyle teker teker hesaplayalım.

Şimdi aşağıdaki verilere sahip bir memurun  Ocak 2017 maaşını hesaplayalım.

 • Kurumu : Maliye Balanlığı,
 • Hizmet Sınıfı : Genel İdari Hizmetler,
 • Ünvanı : V.H.K.İ.
 • Tahsili : Yüksek Okul Mezunu,
 • Medeni Hali : Evli, Eşi Çalışmıyor, 2 Çocuk Yardımı (1.Çocuk 9, 2.Çocuk 5 Yaşında)
 • Derecesi : 4/3,
 • Kıdemi : 17 Yıl 3 Ay,
 • Yabancı Dil : İngilizce, (C) Düzeyi, Dilinden Yararlanılmıyor
 • Sendika Üyeliği : Var

TAHAKKUK

 • Gösterge Tutarı ; Memurun maaş derece ve kademesine karşılık gelen maaş göstergesinin ilgili ay için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı ile bulunan rakamdır.

4.derecenin 3. kademesine karsılık gelen gösterge rakamı 985

Gösterge Tutarı=Maaş Göstergesi x Aylık Katsayı

= 985 x 0,096058 => 94,62

Hesaplamalarda çarpım sonuçları Virgülden sonra 2. haneye göre yuvarlanır.  bulunan 94,61713 rakamı virgülden sonraki üçüncü rakam 5 ve 5 den büyük ise ikinci rakam yukarı tamamlanır.

 • Ekgösterge Tutarı; Memurun maaş derecesine ve Unvanına göre belirlenmiş olan ekgösterge rakamının aylık Katsayı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

4. Derecenin 3. Kademesindeki bir VHKİ’nin Ek Göstergesi 800 dür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) Sayılı Cetvet HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER)

Ekgösterge Tutarı = Ekgösterge x Aylık Katsayı

= 800 x 0,096058 => 76,85 bulunur

 • Taban Aylık Tutarı ; Taban Aylık her ünvan her derecedeki devlet memurlarına eşit olarak ödenen bir maaş unsurudur. Taban Aylık Katsayısının Taban Aylık Göstergesi ile Çarpılması suretiyle elde edilir. Taban Aylık Göstergesi ilk yürürlüge girdiği 1989 Trmmuz ayından bu güne 1.000 olarak değişmeden yürrlükte kalmaya devam etmektedir.

Taban Aylık Tutarı : Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı

= 1000 x 1,503595 => 1.503,60

 • Kıdem Aylık ; Tamamlanan her 1 yıl hizmet için 20 puan kıdem aylık göstergesi verilir. Toplamda 500 gösterge rakamını geçemez. Kıdem aylık göstergesinin aylık katsayı ile çarpılması suretiyle kıdem aylık tutarı bulunur. 17 yıl hizmeti için kıdem aylık tutarını hesaplayalım. Kıdem Aylık Göstergesi =17X20=>340

Kıdem Aylık Tutarı : Kıdem Aylık Göstergesi x Aylık Katsayısı

= 340 x 0,096058 => 32,66

 • Yan Ödeme Tutarı ; Ünvana ve derecelere göre yan ödeme kararnamesinde belirlenmiş olan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Zammı ve Mali Sorumluluk Zammı gibi unsurların toplamından oluşan Yan Ödeme Göstergesi tutarının Yan Ödeme Katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. V.H.K.İ. için belirlenen 2250 yanödeme puanı için hesaplayalım.

Yan Ödeme Tutarı : Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı

= 2250 x 0,030462 => 68,54

 • Özel Hizmet Tazminatı ; Unvan ve derecelerine göre yine yan ödeme kararnamesinde belirlenen Özel Hizmet Tazminatı (ÖHT) oranlarının En Yüksek Devletmemuru Aylığı (EYDMM) ile çarpılması suretiyle hesaplanır.  4.derecedeki V.H.K.İ. için yanödeme kararnamesindeki belirlenen ÖHT oranı 55 dir. Yani %55

EYDMM = 9.500 x 0,096058 => 912,55

ÖHT Tutarı : ÖHT Oranı x EYDMM   = %55 x 917,51 => 440,40

 • Ek Ödeme (666 KHK) ; Unvan ve derecelerine göre 666 sayılı KHK ile belirlenen Ek Ödeme oranlarının En Yüksek Devletmemuru Aylığı (EYDMM) ile çarpılması suretiyle hesaplanır.  Yine Memurun derecesi : 8/2 olsun.  bu derece için belirlenen Ek Ödeme oranı 85 dir. Yani %85
 • EYDMM = 9.500 x 0,096058 => 912,55
 • Ek Ödeme Tutarı : Ek Ödeme Oranı x EYDMM   = %85 x 912,55 => 779,88
 • Aile Yardımı : ve Çocuk yardımından oluşur. Eş yardımı memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan resmi nikahlı eşi için ödenir. Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir.Her bir çocuk için ödenecek aile yardımının miktarı, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir. Bu miktar, 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için bir kat artırımlı  ödenir.
 • Eş Yardımı : Gösterge x Aylık Katsayısı   = 2.134 x 0,096058 => 204,99
 • 1.Çocuk Yardımı : Gösterge x Aylık Katsayısı   = 250 x 0,096058 => 24,01
 • 2.Çocuk Yardımı : Gösterge x Aylık Katsayısı   = 500 x 0,096058 => 48,03
 • Dil Tazminatı ;Devlet Memurlarıa yabancı dil bilgi seviyeleri ve görevleri sırasında yabancı dil bilgilerinden yararlanılıp yararlanılmama durumuna göre Yabancı Dil Tazminatı ödenmektedir. Örneğin  (C) Düzeyi 70-79 puan almış  ve yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan memur olsun. Hakettiği seviye için geçerli olan 250 rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar dil tazminatı ödenir.
 • Dil Tazminatı : Gösterge x Aylık Katsayısı   = 250 x 0,096058 => 24,01
 • Sendika Ödeneği  ;Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan Toplu Sözleşme hükümlerine göre sendikalara üye plan devlet memurlarına her üç ayda bir 750 gösterge rakamının Aylık Katsayı ile çarpılması sonuzu bulunacak tutar kadar Toplu Sözleşme Sendika yardımı ödenmektadir.
 • Sendika Ödeneği : Gösterge x Aylık Katsayısı   = 750 x 0,096058 => 72,04
 • %20 Devlet Pirim Payı ;Devlet memurlarının Emekli Sandığı kesenek pirim oranı %16 dır. Ancak yasaya göre %20 oranında kesenek memur adına sandığa gönderilmektedir. Bu yüzden tahhakkuk kısmında bununda yeralması gerekiyor. Yalnız öncelikle hesaplamamız gereken bir unsur daha var. O da Emekli Tazminatı. Bu da memurun ek göştergesine bağlı bir oran.
  Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %255’ine
  Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %195
  Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %165
  Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %145
  Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %85
  Diğerlerinde %55’ine tekabül eden miktardır.

Bizim ek gösterge rakamımız 800 olduğuna göre en son dilim olan %55 oranına göre hesaplayacağız

    Emekli Tazmnatı : Tazminat Oranı x EYDMM   = %55 x 912,55 => 501,90

 • %20 Devlet Pirim Payı = (Gösterge Tutarı + Ekgösterge Tutarı+ Taban Aylık + Kıdem Aylık + Emekli Tazminatı) X %20
 • %20 Devlet Pirim Payı = (94,62 + 76,85+ 1.503,60+32,66 +501,90)
 • =2.209,63 X %20 => 441,93
 • %12 GSS Devlet Payı ;Bilindiği gibi 5434 sayılı kanuna tabi devlet memurlarında %12 GSS pirimi devlet tarafından karşılanmakta olup ayrıca memurdan kesinti yapılmamaktadır. Matrahı Emekli Kekeseneği matrahı olduğu için buradan kolayca hesaplayabiliriz.
 • %12 GSS Devlet Payı = (2.209,63 ) X %12 =>265,16

Maaş örneğimizde nulunmamasına rağmen şu iki maaş unsurunuda burada kısaca belirtmekte yarar var. Bunlar;

 • Makam Tazminatı ; Makam Tazminat Puanı X Memur Maaş Katsayısı
 • Temsil/Görev Tazminatı ; Temsil/Görev Tazminat Puanı X Memur Maaş Katsayısı

TAHAKKUK YOPLAM = Gösterge Tutarı+ Ek Gösterge Tutarı+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Yan Ödeme+Eş Yardımı+Çocuk Yardımı +ÖHT Tutarı+Ek Ödeme Tutarı+Dil Tazminatı +%20 Devlet Pirim Payı+%12 GSS Devlet Pirim Payı

TAHAKKUK YOPLAM=( 94,62 + 76,85 + 1.503,60 + 32,66 + 68,54 + 204,99 + 24,01 + 72,04 + 501,90 + 775,67+ 24,01 + 441,93 + 265,16 + 72,04 )

= 4.110,00

 

KESİNTİLER

 • Gelir Vergisi ;Gelir vergisini hesaplamak için ilk bakacağımız şey Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi olmalıdır. 2017 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesine buradan ulaşanilirsiniz. Ocak 2017 Ayında olduğumuza göre daha 1.Dilimde olduğumuz muhakkak. Öyleyse %15 vergi oranını uygulayacağız demektir.
 • Gelir Vergisi =( Gösterge Tutarı+Ekgösterge Tutarı+Taban Aylık Tutarı+Kıdem       Aylık Tutarı + Yan Ödeme Tutarı – %16 Memur Pirim Payı- Özel Sigorta- Sendika Aidatı) X Gelir Vergisi Oranı
 • Gelir V.=( 94,62+76,85+1503,60+32,66+68,54-353,55-15,63)= 1.407,09 X %15 => 211,06
 • Burada Çneöli bir hususu açıklamam gerekiyor. Bir memurun maşının tam ve doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için o memur için Asgari Geçim İndiriminin de bilinmesi gerekir. Evli ve Eşi çalışmayan 2 çocuklu bir devlet nenurunun 2017 yılı için asgari geçim indirimi tutarı 199,97 TL dir. Gelir vergisi hesaplandıktan sonra bu miktar ödeyeceği vergiden düşülür.
 • Ödenecek Gelir Vergisi = 211,06 – 199,97 = 11,09 olarak bulunur
 • Damga Vergisi ; Eş ve Çocuk yardımı dışındaki tüm unsurlar damga vergisinin matrahını oluşturur.
 • Damga Vergisi =( Gösterge Tutarı+Ekgösterge Tutarı+Taban Aylık Tutarı +Kıdem  Aylık Tutarı + Yan Ödeme Tutarı +ÖHT Tutarı+ Ek Ödeme Tutarı + Dil Tazminatı Tutarı + Sendika Ödenegi Tutarı ) X Damga Vergisi Oranı
 • Gelir V. =( 94,62 + 76,85 +1.503,60 + 32,66 + 68,54 + 501,90 + 775,67 + 24,01 + 72,04 ) X 0,00759=> 3.092,40 X 0,00759=> 23,73
 • %20 Devlet Pirim Payı ;Yukarıda hesaplamış olduğumuz %20 Devlet Pirim Payı  Sandığa gönderilmek Üzere kesintiler kısmında gösterilir.
 • %20 Devlet Pirim Payı = > 441,93
 • %16 Memur Pirim Payı ; %20 Devlet pirim payının nasıl hesaplandığını tahakkuk bölümünde anlatmıştık. Aynı formül üzerinden sadece oranı %16 almak suratiyle kolayca hesaplayabiliriz.
 • %16 Memur Pirim Payı = (Gösterge Tutarı + Ekgösterge Tutarı+ Taban Aylık + Kıdem Aylık + Emekli Tazminatı) X %16
  %16 Memur Pirim Payı = (94,62 +76,85+1.503,60 + 32,66 +501,90) =2.212,16  X %20 => 353,55
 • %12 GSS Devlet Payı ; %20 Emekli Keseneği Devlet Pirim Payında olduğu gibi %12 GSS Devlet Pirim Payı da sandığa gönderilmek üzere kesintiler kısmında da gösterilir.
 • %12 GSS Devlet Payı = (2.209,63) X %12 =>265,16
 • Sendika Aidatı ; %Damga Vergisi Matrahının belirli bir oranı olarak hesaplanır. Bu oran her bir sendikada farklı uygulanmaktadır. Biz hesaplamada oranı Binde 5 olarak aldık.
 • Damga Vergisi Matrahı x 0,005 = (2.209,63) X 0,005 =>15,63

KESİNTLER TOPLAMI = Gelir Vergisi + Damga Vergisi + %20 Devlet Kesenek Payı + %16 Memur Kesenek Payı + %12 GSS Devlet Payı + Sendika Aidatı

KESİNTLER TOPLAMI = 11,09 + 23,73 + 441,93 + 353,55 + 265,16 + 15,63

= 1.111,09

NET ÖDEME = Tahakkuk Toplamı – Kesintiler Toplamı => 4.110,00 – 1.111,09

= 2.998,91

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir