2017 Yılı Damga Vergisi Oranları

Mevzuat

Damga Vergisi Oranları

 

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2017 Yılı)
I. Akitlerle ilgili kağıtlar 
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)(Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen oran – Yürürlük: 03/02/2017)0
9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler(Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri  (2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen oran – Yürürlük: 03/02/2017)0
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri(Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri(Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri(Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler(Binde 9,48)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 
1.Tahkimnameler(51,40 TL)
2.Sulhnameler(51,40 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri(288,60 TL)
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri0
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri0
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri0
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri0
II. Kararlar ve mazbatalar 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler(51,40 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 
1. Ticari ve mütedavil senetler: 
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)(17,80 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)(10,50 TL)
    ac) İyda senedi(1,80 TL)
    ad) Taşıma senedi(0,60 TL)
b) Konşimentolar(10,50 TL)
c)Deniz ödüncü senedi(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri(17,80 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar(39,70 TL)
bb) Gelir tabloları(19,10 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri(19,10 TL)
c) Barnameler(1,80 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları(7,80 TL)
e) Ordinolar(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları(7,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri(51,40 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri(68,60 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri(33,90 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler(33,90 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(33,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler(68,60 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler(25,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri(25,30 TL)
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için(40,20 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

 

Ücret ve Ücret Benzeri Ödemelerde Damga Vergisi Oranları Değişiklikleri
Sıra NoDeğişiklik TarihiOran
101.01.2009 ve Öncesi0,00600
201.01.2010 Tarihinde0,00660
301.01.2013 Tarihinde 0,00759

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir