2006/10344 Sayılı Yan Ödeme Kararnamesi (2016 yılı Değişiklikleri işlenmiş hali)

0
760
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA
İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR
Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi:27/12/2016 No: 2016/9670
Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965No: 657
Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi: 31.12.2016 No: 29935 (2. Mükerrer)
MADDE 1-(1)17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam veTazminatlara İlişkin Karar ve ekicetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunur.
(2) Aynı Kararın Eki (I) sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve MaliSorumluluk Zammı” Cetvelinin “(H) Kurumsal Bölüm”ünün “Emniyet Genel Müdürlüğü”kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan “(39500)” ibaresi “(50000)” şeklinde değiştirilmiştir
MADDE 2-(1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3-(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

I SAYILI CETVEL
İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı
(A) – GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı                   İş Güçlüğü İş  Riski Tem. Güçlük Mali Soruml.
1 Müsteşar………………………………………………..:
a) Başbakanlık Müsteşarı 2000 2500
b) Diğerleri 1800 2200
2 Avrupa Birliği Genel Sekreteri 1800 2200
3 Müsteşar Yardımcısı:
a) Başbakanlık 1200 1600
b) Diğerleri 975 975
4 Müşavir:
a) Başbakan Müşaviri 975 975
b) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık Müşaviri 950 750
5 Kurul Başkanı:
a) Bakanlık ve Müsteşarlık 975 975
b) Diğerleri 800 900
6 Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yard. 975 975
7 Genel Müdür Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi 800 900
8 Daire Başkanı 800 900
9 Hukuk Müşavirliği:
a) 1. Hukuk Müşaviri 975 800
b) Diğerleri 800 750
c) Raportör (Hukuk Fakültesi Mezunu) 650 300
10 Avukat 800 750
11 a) Savunma Sekreteri:
Başbakanlıkta (Merkez Teşkilatı) 800 900
Bakanlıklarda 800 800
Diğer Yerlerde 800 500
b) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı 650 450
12 Müşavir, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 725
13 Bölge Başmüdürü, Başmüdür, Bölge Müdürü 850 550
14 13 üncü sırada sayılanların yardımcıları 650 500
15 Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri 650 500
16 Bilgi İşlem:
a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü 800 900
b) BİM Müdür Yardımcısı 750 800
c) Çözümleyici, Programcı 750 650
d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard. 750 500
e) Bilgisayar İşletmeni 750 250
17 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 750 250
18 Fabrika, Kombina, İşletme:
a) Müdür 800 650
b) Müdür Yardımcısı 650 500
19 Özel Kalem Müdürü:
a) Başbakanlıkta 975 975
b) Bakanlıklarda (Devlet Bakanlıkları dahil) 800 900
20 YÖK Genel Sekreteri 975 975
21 Üniversitelerarası Kurul, ÖSYM ve Üniversite Genel Sekreteri 800 900
22 Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreteri, TODAİE Genel Sekreteri, Türkiye Adalet Akademisi Gen.Sek. 600 700
23 a) 20 ve 21 inci sıralarda sayılanların Yardımcıları 800 90
b) Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri 800 700
24 a) İl Müdürü, Özel Çevre Koruma Müdürü 700 700
b) Bunların Yardımcıları 600 600
25 Şube Müdürü, Müdür, APK Uzmanı, Avrupa Birliği Uzmanı:
a) Kadro derecesi (1-4) olan 600 500
b) Diğerleri 550 400
c) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 500 300
26 Uzman, Araştırmacı, Aktüer, İş ve Meslek Danışmanı:
a) Kadro derecesi (1-4) olan 600 300
b) Diğerleri 550 300
c) Uzman Yardımcısı 525 150
27 a) Müdür Yardımcısı 550 200
b) Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri 500 200
28 Kütüphaneci (Fakültelerin Kütüphanecilik bölümünden mezun olanlar) 500 400
29 Tercüman, Mütercim 500 500
30 İnfaz ve Koruma Başmemuru 700 600 600
31 İnfaz ve Koruma Memuru 600 600 600
32 Her Derece Yargı Organları ve Seçim Kurullarında Görevli:
a) Müdür:
Kadro derecesi (1-2) olan 900 900
Kadro derecesi (3-4) olan 900 800
Diğerleri 800 750
b) Şef, Zabıt Katibi 700 600
33 Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve Otoyollarda) 500 500 500
34  İtfaiye Teşkilatı:
a) Müdür Yardımcısı, Grup Amiri 500 200
b) Amir, İtfaiyeci, Başçavuş, Çavuş, Onbaşı, Er, Operatör, Şoför 500 200
35 Veznedar, Tahsildar 500 700
36 Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü:
a) Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Saymanı, Sayman 600 300 400
b) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlendirilenler 500 375
37 Ambar Memuru, Depo Memuru 500 575
38 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Koruma Amir Yardımcısı, Koruma Memuru 500 175

——————————————————————————————————————————-
NOT:1- Bu bölümde yer alan görev unvanları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflarda yer alsa dahi bunlara bu bölümdeki zamlar ödeniri

2- Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Uzman Yardımcıları; İç Denetçiler; Sigorta Denetleme Uzmanları ve Yardımcıları, Aktüer ve Yardımcıları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatına dahil Kontrolörler ve Stajyer Kontrolörler; İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcıları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Belediye Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, (…)3, Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve bunların yardımcıları; yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıplarından;

a) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

– Kadro derecesi (1-4) olanlara 1800
– Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1500
– Yardımcı ve Stajyerlere 800

b) Bölge ve İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

– Kadro derecesi (1-4) olanlara 1350
– Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara 1050
– Yardımcı, Stajyer veya aday durumunda olanlara 600

puan Temininde Güçlük Zammı verilir.

Bunlara (a) ve (b) fıkralarına göre verilen Temininde Güçlük Zammı puanının %50’si oranında İş Güçlüğü Zammı ayrıca ödenir.

3- a) 16/a sırasında sayılanlara (1300), 16/b ve c sıralarında sayılanlara (1100), 16/d ve e sıralarında sayılanlara ise (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

b) 17 nci sırada sayılanlara (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

c) 16 ve 17 nci sırada sayılanlara (500) puana kadar İş Riski Zammı, kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.

d) Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17 nci sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir.

(B) – TEKNİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;
1 Başmühendis, Başmimarlara 1025 1400
2 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancılarına kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara 800 975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 800 1400
3 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara 775 975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 775 1400
4 En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personelden kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara 700 975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 700 1400
5 En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün eksperleri, prospektörlerden kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara 650 975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 650 1400
6 Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya Mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunlarından kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara 600 525
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 600 850
7 Lise dengi mesleki teknik okul mezunlarından kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara 525 425
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 525 525
8 Kadroları bu sınıfa dahil diğer personelden kendi ihtisas dallarında;
a).5.yıla.kadar.hizmeti.olanlara………………………….. 500 425
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 500 525

(3) Bu arada yer alan “Bağ-Kur Denetmenleri,” ibaresi 6.9.2010 tarihli ve 2010/823 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.
——————————————————————————————————————————–
NOT: 1– Yukarıdaki temininde güçlük zamlarının ödenmesinde “kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi itibarıyla “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler esas alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hüküm uygulanır.

2- Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personelden;
a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlara, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden yararlandıklarını belgelemeleri şartı ile, 250 puan,
b) Açık maden ocaklarında çalışanlara, 400 puan,
c) Yer altı maden ocaklarında fiilen günde 3 saatten aşağı olmamak üzere çalışanlara, ayda 1000 puanı geçmemek üzere her gün için, 50 puan,
d) Ünitesinin gücü 150.000 KW’tan küçük olmayan üretim santralleri, 100.000 KW’lik transformatör merkezleri ve 380.000 Volt’luk enerji nakil hatlarında inşa, tevsi, işletme mahallerinde fiilen çalışanlara, 500 puan,
e) Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretimi, imalat, deneme ve imha işlemlerinde, yüksek fırın veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatlarında sürekli olarak çalışanlara, 325 puan,
iş riski zammı puanları ilave olarak verilebilir.
(c) bendine göre iş riski zammı ödenenlere, (a), (b), (d) ve (e) bentlerine göre ayrıca iş riski zammı ödenmez.

3- Bu bölümün 1, 2 ve 3 No’lu sıra numaralarında sayılan kariyerler ile yüksek tekniker, tekniker ve tütün eksperi kariyerlerini haiz olanlardan;
a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ve 27/a, (F) Bölümünün 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Bölümünün B/1, 2, 3, 4 üncü sıra numaralarında yazılı olan görev unvanlarını işgal edenlere 1400 puan temininde güçlük zammı,
b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara 1250 puan daha temininde güçlük zammı,
bölümlerindeki puanlarına ilave olarak ayrıca ödenebilir.
Ancak kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri her türlü destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara (a) ve (b) sıralarında öngörülen ilave temininde güçlük zammı ödenmez.

4- 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumlarının istatistik bölümlerinden mezun olanlar, istatistik alanına giren konulardan birinde master ya da doktora yapmış olanlar ve Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezini bitirerek “Lisans Sonrası İstatistik Sertifikası” alanlardan; 31/12/2003 tarihinden önce Teknik Hizmetler Sınıfında istatistikçi kadrosunda görev almış veya yine bu tarihten önce yukarıdaki dipnot 3 üncü sırada sayılan kadrolara atanmış olup da, bu tarihe kadar istatistikçi gibi zam ve tazminat alanlar; istatistikçi kadrosuna atanıp atanamadıklarına bakılmaksızın, bu Kararda yer alan zam ve tazminatların ödenmesi yönünden istatistikçi kabul edilir. Ancak 15/1/2004 tarihine kadar istatistikçiler için öngörülen zam ve tazminatları almamış olanlardan, 657 sayılı Kanun uyarınca istatistikçi kadrosuna atanamayacak durumda olanlara, istatistikçiler gibi veya bu kariyerden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

(C) – SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş  Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 a) Klinik Şefi 900 500 1800
b) Klinik Şef Yardımcısı 850 500 1700
c) Başasistan 825 500 1650
d) Uzman Tabip 800 500 1600
e) Asistan Tabip 800 500 1300
f) Pratisyen Tabip 800 500 1200
g) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar (Bunlardan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Asistan kadrolarında olanlar dahil) 800 500 1300
h) Diş Tabipleri 650 500 1100
2 Eczacı;
a) Yataklı tedavi kurumlarında 650 500 800
b) Diğer yerlerde 600 500 700
3 Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunup da;
a) Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar;
1- Yataklı tedavi kurumlarında 600 500 600
2- Diğer yerlerde 550 500 500
b) Lise dengi mesleki sağlık öğrenim görmüş olanlar;
1- Yataklı tedavi kurumlarında 550 500 200
2- Diğer yerlerde 500 500 200
c) Diğer personel;
1- Yataklı tedavi kurumlarında 550 500
2- Diğer yerlerde 500 500
4 Teknisyen Yardımcısı 500 500
5 a) 6343 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan Uzman Veteriner Hekim 650 500 1800
b) Veteriner Hekim 550 500 1800
6 Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, meslek lisesi mezunu Laborantlar;
a) Yükseköğrenimliler 550 500 950
b) Diğerleri 550 500 875
7 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (Merkez-Taşra); Bölge Laboratuarları; Kontrol, Islah, Araştırma Enstitüleri ve Kurumları; Halk Sağlığı Laboratuarları;
a) Başkan, Başkan Yardımcısı 1000 500 1800
b) Müdür ve Müdür Yardımcısı (En az dört yıllık mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli olması kaydıyla) 900 500 1300
c) Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Uzman olanlar 900 500 1300
d) Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı, Tıbbi Teknolog 775 500 1125
e) Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laboratuar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant;
1-Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar: 600 500 900
2-Diğerleri…………………………………………………. 600 500 875

——————————————————————————————————————————–
NOT: 1– Veteriner Hekim kökenli personelden;
a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26 ve 27/a sıra numaraları ile (G) bölümünün B/6-(b) ve (c) sıra numaralarında sayılanlara 1400 puana kadar temininde güçlük zammı,
b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara ayrıca 1250 puana kadar daha temininde güçlük zammı,
bölümlerindeki puanlarına ilaveten ödenebilir.
Ancak, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem, levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara bu puanlar verilmez.
2- Bu bölümün 1/a, b, c, d, e, f ve 7 nci sıralarında, Sağlık Bakanlığına ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında, “(G)-Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları ile Birlikler” bölümünün B/6 sırasında, Adli Tıp Kurumuna ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında gösterilen personelden, tabip kökenli olanlara;
A) IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelerden;
a) 1 inci bölgede çalışanlara…………………………. : 1600
b) 2 ve 3 üncü bölgelerde çalışanlara…………….. : 2000
c) 4 üncü bölgede çalışanlara……………………….. : 2500
d) 5, 6 ve 7 nci bölgelerde çalışanlara……………. : 3000
B) IV sayılı Cetvelde sayılmayan kalkınmada
öncelikli yörelerde çalışanlara ……………………… : 1500
puan ek temininde güçlük zammı verilebilir.
3- Bu bölümün 5 inci sırasında sayılan Uzman Veteriner Hekim ve Veteriner Hekimler, 6 ncı sırasında sayılan Veteriner Sağlık Teknikerlerine ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine (1500) puan iş riski zammı ilave olarak verilir.

(D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş  Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Yüksekokullarda:
a) Müdür 975 250
b) Müdür Yardımcısı 925 250
2  İlköğretim Okulları, Orta Dereceli Okullar, Mesleki ve Teknik Okullar (Kurslar dahil), Azınlık Okulları, Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezinde:
a) Müdür 925 250
b) Müdür Yardımcısı 900 250
3 Mesleki Teknik Okullarda Bölüm Şefi, Atölye Şefi, Laboratuar Şefi 725 250
4 Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında:
a) Müdür 925 250 250
b) Müdür Yardımcısı 900 250 250
c) Öğretmen 600 250 250
5 Öğretmen…………………………………………………. 500 250

——————————————————————————————————————————–
NOT: 1– Başöğretmen ve Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara da Öğretmen için yukarıda öngörülen puanlar uygulanır.
2- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere (450) puan iş riski zammı ödenir.
3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.
4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;
A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;
a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,
b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,
c) Yabancı dil öğretmenlerine,
d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir.

(E) YARDIMCI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlardan;
1 Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurum ve Kuruluşları ile Islah Kurum ve Enstitüleri, Hayvan Yetiştirme ve Temin Laboratuarlarında; Hasta Bakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Hademe, Odacı 500 300
2 Teknisyen Yardımcısı 500 378
3 Bekçi 500 175
4 Bakıcı Anne 500 300
5 Mübaşir 600 200
6 Diğerleri……………………………………………………. 500

 

(F) KİT ORTAK GÖREV UNVANLARI
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 Yönetim Kurulu Üyesi (kadrolu), Koordinatör,
KİT Müşaviri 800 900
2 a) Genel Sekreter (Merkezde) 800 700
b) Genel Sekreter Yardımcısı (Merkezde) 600 500
3 Müessese Müdürü 800 800
4 Müessese Müdür Yardımcısı 650 650
5 Grup Başkanı 650 725
6 Grup Başkan Yardımcısı, Grup Müdürü 525 650
7 Grup Müdür Yardımcısu 525 525
8 Teşkilat Şemalarında Daire Başkanlığı Üniteleri Bulunmayan Bankaların Seksiyon ve Birim Müdürlüklerinde
a) Müdür 650 500
b) II. Müdür, Müdür Yardımcısı 500 400
9 Daire Başkan Yardımcısı, Maden Kredi Komitesi Başkanı ve Üyesi, Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı 650 500
10 Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü (Merkezde) 650 500 250
11 Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı, Muhasebe II.Müdürü, Müdür Yardımcısı (Merkezde) 550 400 250
12 Muhasebeci 500 300 250
13 Muhasebeci Yardımcısı 500 200 250
14 Banka Şube Müdürü 600 500 250
15 İkinci Müdür, Banka Şube Müdür Yardımcısı 550 200 250
16 Amir………………………………………………………… 500 200

NOT: Kefalet Sandıklarına tabi, açıklardan sorumlu, Veznedarlar gibi doğrudan para tahsil ve tediye etmekle görevlendirilenlere (250) puan mali sorumluluk zammı verilir. Ancak bu şekilde zam verilecek personel sayısı, toplam personel sayısının % 15’ini geçemez.

(G) BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
A- İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları:
1 İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
a) Büyükşehir belediyesi bulunan iller 975 975
b) Diğer iller 800 900
2 İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı
a) Büyükşehir belediyesi bulunan iller 800 900
b) Diğer iller 600 700
3 Encümen Başkatibi 575
B- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları:
1 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri 975 975
2 Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı 800 900
3 Belediye Başkan Yardımcısı :
a) Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan belediyelerde 800 800
b) Diğer Belediyelerde 750 500
4 Daire Başkan Yardımcısı 650 500
5 Özel Kalem Müdürü:
a) Büyükşehir Belediyeleri 650 400
b) Diğerleri 600 400
6 a) Çevre Sağlığı Müdürü (Tabip), Sağlık İşleri Müdürü (Tabip) 800 1175
b) Veteriner İşleri Müdürü (Veteriner Hekim) 600 225 1100
c) (a) ve (b) de sayılanların yardımcıları 600 1100
7 Başkatip 575
8 Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü, Muhasebeci, Sayman 600 300 400
9 (8) inci sırada sayılanların yardımcıları 550 200
10 Zabıta teşkilatında görevli Amir, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Memur ile Belediye Trafik Memurları 500 175
11 Dalgıç………………………………………………………. 500 200 500
C- Ortak Unvanlar
1 Bağlı Kuruluşlar Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi 800 900
2 Birlik Sekreteri 650 350
3 İcra Memuru 500 250 250
4 Kontrolör, Kontrol Memuru 525 375

 

(H) KURUMSAL BÖLÜM
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş  Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 Başkan…………………………………………………….. 1450 1700
2 Başkan Yardımcısı 975 975
3 Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü), Devlet Personel Uzmanı 800 750
4 Şube Müdürü:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar 800 750
b) Kadro derecesi (3) olanlar 750 700
5 Devlet Personel Uzman Yardımcısı, Şef 650 350
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş  Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 Başkan 1450 1700
2 Başkan Yardımcısı 975 975
3 Din İşleri Yüksek Kurulu:
a) Başkan 975 975
b) Üye 800 900
4 Müftüler:
a) Ankara, İstanbul, İzmir 725 650
b) Diğer iller 700 500
5 Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü 5500 400
6 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
a) Başkan 650 500
b) Üye 575 400
7 Murakıp 500 200
8 Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:
a) Müdür 650 400 400
b) Müdür Yardımcısı 500 300
9 Teberrukat Saymanı 500 275
10 Vaiz, Uzman Vaiz, Başvaiz
a) Başkanlıkta 600 250
b) Diğer yerlerde 500 150
11 (Ek: 6.9.2010 tarihli ve 2010/823 sayılı BKK) Eğitim Görevlisi 500 250

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uçuş İşleri Şubesinde Görevli:
a) Pilot…………………………………………………………. : 500 250 575 –
b) Rasıt………………………………………………………… : 500 250 250 –
c) Uçak Kontrol Makinisti………………………………….. : 575 250 250 –
d) Uçak Telsizcisi…………………………………………….. : 500 250 – –
NOT: Kadastro üyelerine Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen puanlara ilave olarak 425 puan temininde güçlük zammı ödenebilir.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
1 Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürü:
a) Ankara, İstanbul, İzmir………………………………….. : 800 – 900 –
b) Diğer iller……………………………………………………. : 800 – 800 –
2 1 inci sırada sayılanların yardımcıları…………………….: 800 – 750 –
3 Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar…………………………… : 800 – 750 –
b) Diğerleri……………………………………………………… : 750 – 700 –
4 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları…………………..: 650 – 600 –
5 Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK
Uzmanı, Araştırmacı:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar…………………………… : 800 – 750 –
b) Kadro derecesi (3-4) olanlar…………………………… : 750 – 700 –
c) Diğerleri………………………………………………………. : 650 – 350 –
6 Şube Müdürü (Taşra), Uzman…………………………… : 700 – 350 –
7 Şef, Amir, Gümrük Başmemuru………………………… : 650 – 350 –

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş  Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 Vali (İl ve Merkezde) 1450 1700
2 Vali Yardımcısı (İllerde) 800 750
3 a) APK Uzmanı 800 750
b) APK Uzman Yardımcısı 650 350
4 Kaymakam 725 650
5 Kaymakam Adayı 600
6 a) İl Planlama Uzmanı 500 600
b) İl Planlama Uzman Yardımcısı 500 250
7 Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanı (MİAHS), Hukuk İşleri Müdürü 725 650
8 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (Yükseköğrenimli Olmayanlar) 600 500
9 Nüfus Müdürleri:
a)Kadro derecesi (1-4) olanlar 600 500
b)Diğerleri…………………………………………………. 550 450

NOT: 1- Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Kaymakamlara temininde güçlük zammı %50 fazlasıyla ödenir.
2- İl Valilerine (800), Kaymakamlara (500) puan iş riski zammı verilir.

MALİYE BAKANLIĞI
S. No Kadro ( Görev ) Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Tem. Güçlük Mali Sorml.
1 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü:
a) Hukuk Müşaviri 800 900
b) Muhakemat Müdürü 800 800
c) Muhakemat Müdür Yardımcısı 800 750
d) Hazine Avukatı 800 750
e) Raportör 650 400
2 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi:
a) Başkan 975 975
b) Başkan Yardımcısı 800 900
3 3 Maliye Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı 800 900
4 Defterdar:
a) Ankara, İstanbul, İzmir 800 900
b) Diğer İller 800 800
c) Yukarıdakilerin yardımcıları 800 750
5 a) Bütçe Dairesi Başkanı 800 800
b) Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı 650 600
6 Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü, Sayman (Kefalet Sandığı), Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar 800 750
b) Diğerleri 750 700
c) Yukarıdakilerin yardımcıları 650 600
7 Tasfiye İşleri D.S.İ. Genel Müdürlüğü:
a) İşletme Müdürü 800 800
b) İşletme Müdür Yardımcısı 800 750
c) Ambar Memuru 500 575
8 Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK Uzmanı, Araştırmacı:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar 800 750
b) Kadro derecesi (3-4) olanlar 750 700
c) Diğerleri 650 350
9 a) Devlet Bütçe Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Malları Uzmanı, Maliye Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Muhasebe Uzmanı, Milli Emlak Uzmanı 800 750
b) Yukarıdakilerin yardımcıları 650 350
10 Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra), Uzman 700 400
11 Şef…………………………………………………………… 650 350

NOT: 1– Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 5 ve 6 ncı sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini yürütenlere ve icra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.
2- 7 nci sırada yer alan İşletme Müdürlerinden Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Not 3 üncü sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.
3- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde
a) Satış mağazalarında çalışan satış memurları ile satış memuru olarak görevlendirilenlere ayrıca (250) puan iş güçlüğü zammı,
b) Ambar ve sundurmalarda görev yapan Ambar Memurları ile bu amaçla görev yapan diğer memurlara ayrıca (600) puan iş güçlüğü zammı,
ödenebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here