2006/10344 Sayılı Yan Ödeme Kararnamesi (2016 yılı Değişiklikleri işlenmiş hali)

Maaş İşlemleri Maaş Unsurları
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA
İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR
Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi:27/12/2016 No: 2016/9670
Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965No: 657
Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi: 31.12.2016 No: 29935 (2. Mükerrer)
MADDE 1-(1)17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam veTazminatlara İlişkin Karar ve ekicetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunur.
(2) Aynı Kararın Eki (I) sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve MaliSorumluluk Zammı” Cetvelinin “(H) Kurumsal Bölüm”ünün “Emniyet Genel Müdürlüğü”kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan “(39500)” ibaresi “(50000)” şeklinde değiştirilmiştir
MADDE 2-(1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3-(1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

I SAYILI CETVEL
İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı
(A) – GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. NoKadro ( Görev ) Unvanı                  İş Güçlüğüİş  RiskiTem. GüçlükMali Soruml.
1Müsteşar………………………………………………..:
a) Başbakanlık Müsteşarı20002500
b) Diğerleri18002200
2Avrupa Birliği Genel Sekreteri18002200
3Müsteşar Yardımcısı:
a) Başbakanlık12001600
b) Diğerleri975975
4Müşavir:
a) Başbakan Müşaviri975975
b) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık Müşaviri950750
5Kurul Başkanı:
a) Bakanlık ve Müsteşarlık975975
b) Diğerleri800900
6Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yard.975975
7Genel Müdür Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi800900
8Daire Başkanı800900
9Hukuk Müşavirliği:
a) 1. Hukuk Müşaviri975800
b) Diğerleri800750
c) Raportör (Hukuk Fakültesi Mezunu)650300
10Avukat800750
11a) Savunma Sekreteri:
Başbakanlıkta (Merkez Teşkilatı)800900
Bakanlıklarda800800
Diğer Yerlerde800500
b) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı650450
12Müşavir, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri725
13Bölge Başmüdürü, Başmüdür, Bölge Müdürü850550
1413 üncü sırada sayılanların yardımcıları650500
15Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri650500
16Bilgi İşlem:
a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü800900
b) BİM Müdür Yardımcısı750800
c) Çözümleyici, Programcı750650
d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard.750500
e) Bilgisayar İşletmeni750250
17Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni750250
18Fabrika, Kombina, İşletme:
a) Müdür800650
b) Müdür Yardımcısı650500
19Özel Kalem Müdürü:
a) Başbakanlıkta975975
b) Bakanlıklarda (Devlet Bakanlıkları dahil)800900
20YÖK Genel Sekreteri975975
21Üniversitelerarası Kurul, ÖSYM ve Üniversite Genel Sekreteri800900
22Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Sekreteri, TODAİE Genel Sekreteri, Türkiye Adalet Akademisi Gen.Sek.600700
23a) 20 ve 21 inci sıralarda sayılanların Yardımcıları80090
b) Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri800700
24a) İl Müdürü, Özel Çevre Koruma Müdürü700700
b) Bunların Yardımcıları600600
25Şube Müdürü, Müdür, APK Uzmanı, Avrupa Birliği Uzmanı:
a) Kadro derecesi (1-4) olan600500
b) Diğerleri550400
c) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı500300
26Uzman, Araştırmacı, Aktüer, İş ve Meslek Danışmanı:
a) Kadro derecesi (1-4) olan600300
b) Diğerleri550300
c) Uzman Yardımcısı525150
27a) Müdür Yardımcısı550200
b) Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri500200
28Kütüphaneci (Fakültelerin Kütüphanecilik bölümünden mezun olanlar)500400
29Tercüman, Mütercim500500
30İnfaz ve Koruma Başmemuru700600600
31İnfaz ve Koruma Memuru600600600
32Her Derece Yargı Organları ve Seçim Kurullarında Görevli:
a) Müdür:
Kadro derecesi (1-2) olan900900
Kadro derecesi (3-4) olan900800
Diğerleri800750
b) Şef, Zabıt Katibi700600
33Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ve Otoyollarda)500500500
34 İtfaiye Teşkilatı:
a) Müdür Yardımcısı, Grup Amiri500200
b) Amir, İtfaiyeci, Başçavuş, Çavuş, Onbaşı, Er, Operatör, Şoför500200
35Veznedar, Tahsildar500700
36Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü:
a) Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Saymanı, Sayman600300400
b) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlendirilenler500375
37Ambar Memuru, Depo Memuru500575
38Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Koruma Amir Yardımcısı, Koruma Memuru500175

——————————————————————————————————————————-
NOT:1- Bu bölümde yer alan görev unvanları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflarda yer alsa dahi bunlara bu bölümdeki zamlar ödeniri

2- Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Uzman Yardımcıları; İç Denetçiler; Sigorta Denetleme Uzmanları ve Yardımcıları, Aktüer ve Yardımcıları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatına dahil Kontrolörler ve Stajyer Kontrolörler; İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcıları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Belediye Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, (…)3, Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve bunların yardımcıları; yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıplarından;

a) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

– Kadro derecesi (1-4) olanlara1800
– Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara1500
– Yardımcı ve Stajyerlere800

b) Bölge ve İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

– Kadro derecesi (1-4) olanlara1350
– Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara1050
– Yardımcı, Stajyer veya aday durumunda olanlara600

puan Temininde Güçlük Zammı verilir.

Bunlara (a) ve (b) fıkralarına göre verilen Temininde Güçlük Zammı puanının %50’si oranında İş Güçlüğü Zammı ayrıca ödenir.

3- a) 16/a sırasında sayılanlara (1300), 16/b ve c sıralarında sayılanlara (1100), 16/d ve e sıralarında sayılanlara ise (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

b) 17 nci sırada sayılanlara (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

c) 16 ve 17 nci sırada sayılanlara (500) puana kadar İş Riski Zammı, kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.

d) Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17 nci sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir.

(B) – TEKNİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;
1Başmühendis, Başmimarlara10251400
2En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancılarına kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara800975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara8001400
3En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara775975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara7751400
4En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personelden kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara700975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara7001400
5En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün eksperleri, prospektörlerden kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara650975
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara6501400
6Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya Mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunlarından kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara600525
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara600850
7Lise dengi mesleki teknik okul mezunlarından kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara525425
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara525525
8Kadroları bu sınıfa dahil diğer personelden kendi ihtisas dallarında;
a).5.yıla.kadar.hizmeti.olanlara…………………………..500425
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara500525

(3) Bu arada yer alan “Bağ-Kur Denetmenleri,” ibaresi 6.9.2010 tarihli ve 2010/823 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.
——————————————————————————————————————————–
NOT: 1– Yukarıdaki temininde güçlük zamlarının ödenmesinde “kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresi”nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi itibarıyla “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler esas alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hüküm uygulanır.

2- Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personelden;
a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlara, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden yararlandıklarını belgelemeleri şartı ile, 250 puan,
b) Açık maden ocaklarında çalışanlara, 400 puan,
c) Yer altı maden ocaklarında fiilen günde 3 saatten aşağı olmamak üzere çalışanlara, ayda 1000 puanı geçmemek üzere her gün için, 50 puan,
d) Ünitesinin gücü 150.000 KW’tan küçük olmayan üretim santralleri, 100.000 KW’lik transformatör merkezleri ve 380.000 Volt’luk enerji nakil hatlarında inşa, tevsi, işletme mahallerinde fiilen çalışanlara, 500 puan,
e) Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretimi, imalat, deneme ve imha işlemlerinde, yüksek fırın veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatlarında sürekli olarak çalışanlara, 325 puan,
iş riski zammı puanları ilave olarak verilebilir.
(c) bendine göre iş riski zammı ödenenlere, (a), (b), (d) ve (e) bentlerine göre ayrıca iş riski zammı ödenmez.

3- Bu bölümün 1, 2 ve 3 No’lu sıra numaralarında sayılan kariyerler ile yüksek tekniker, tekniker ve tütün eksperi kariyerlerini haiz olanlardan;
a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ve 27/a, (F) Bölümünün 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Bölümünün B/1, 2, 3, 4 üncü sıra numaralarında yazılı olan görev unvanlarını işgal edenlere 1400 puan temininde güçlük zammı,
b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara 1250 puan daha temininde güçlük zammı,
bölümlerindeki puanlarına ilave olarak ayrıca ödenebilir.
Ancak kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri her türlü destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara (a) ve (b) sıralarında öngörülen ilave temininde güçlük zammı ödenmez.

4- 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumlarının istatistik bölümlerinden mezun olanlar, istatistik alanına giren konulardan birinde master ya da doktora yapmış olanlar ve Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezini bitirerek “Lisans Sonrası İstatistik Sertifikası” alanlardan; 31/12/2003 tarihinden önce Teknik Hizmetler Sınıfında istatistikçi kadrosunda görev almış veya yine bu tarihten önce yukarıdaki dipnot 3 üncü sırada sayılan kadrolara atanmış olup da, bu tarihe kadar istatistikçi gibi zam ve tazminat alanlar; istatistikçi kadrosuna atanıp atanamadıklarına bakılmaksızın, bu Kararda yer alan zam ve tazminatların ödenmesi yönünden istatistikçi kabul edilir. Ancak 15/1/2004 tarihine kadar istatistikçiler için öngörülen zam ve tazminatları almamış olanlardan, 657 sayılı Kanun uyarınca istatistikçi kadrosuna atanamayacak durumda olanlara, istatistikçiler gibi veya bu kariyerden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

(C) – SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş  RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1a) Klinik Şefi9005001800
b) Klinik Şef Yardımcısı8505001700
c) Başasistan8255001650
d) Uzman Tabip8005001600
e) Asistan Tabip8005001300
f) Pratisyen Tabip8005001200
g) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar (Bunlardan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Asistan kadrolarında olanlar dahil)8005001300
h) Diş Tabipleri6505001100
2Eczacı;
a) Yataklı tedavi kurumlarında650500800
b) Diğer yerlerde600500700
3Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunup da;
a) Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar;
1- Yataklı tedavi kurumlarında600500600
2- Diğer yerlerde550500500
b) Lise dengi mesleki sağlık öğrenim görmüş olanlar;
1- Yataklı tedavi kurumlarında550500200
2- Diğer yerlerde500500200
c) Diğer personel;
1- Yataklı tedavi kurumlarında550500
2- Diğer yerlerde500500
4Teknisyen Yardımcısı500500
5a) 6343 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına göre uzmanlık sınavlarında başarı göstererek uzmanlık belgesine sahip olan Uzman Veteriner Hekim6505001800
b) Veteriner Hekim5505001800
6Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, meslek lisesi mezunu Laborantlar;
a) Yükseköğrenimliler550500950
b) Diğerleri550500875
7Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (Merkez-Taşra); Bölge Laboratuarları; Kontrol, Islah, Araştırma Enstitüleri ve Kurumları; Halk Sağlığı Laboratuarları;
a) Başkan, Başkan Yardımcısı10005001800
b) Müdür ve Müdür Yardımcısı (En az dört yıllık mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli olması kaydıyla)9005001300
c) Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Uzman olanlar9005001300
d) Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı, Tıbbi Teknolog7755001125
e) Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laboratuar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant;
1-Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar:600500900
2-Diğerleri………………………………………………….600500875

——————————————————————————————————————————–
NOT: 1– Veteriner Hekim kökenli personelden;
a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26 ve 27/a sıra numaraları ile (G) bölümünün B/6-(b) ve (c) sıra numaralarında sayılanlara 1400 puana kadar temininde güçlük zammı,
b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara ayrıca 1250 puana kadar daha temininde güçlük zammı,
bölümlerindeki puanlarına ilaveten ödenebilir.
Ancak, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem, levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara bu puanlar verilmez.
2- Bu bölümün 1/a, b, c, d, e, f ve 7 nci sıralarında, Sağlık Bakanlığına ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında, “(G)-Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları ile Birlikler” bölümünün B/6 sırasında, Adli Tıp Kurumuna ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında gösterilen personelden, tabip kökenli olanlara;
A) IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelerden;
a) 1 inci bölgede çalışanlara…………………………. : 1600
b) 2 ve 3 üncü bölgelerde çalışanlara…………….. : 2000
c) 4 üncü bölgede çalışanlara……………………….. : 2500
d) 5, 6 ve 7 nci bölgelerde çalışanlara……………. : 3000
B) IV sayılı Cetvelde sayılmayan kalkınmada
öncelikli yörelerde çalışanlara ……………………… : 1500
puan ek temininde güçlük zammı verilebilir.
3- Bu bölümün 5 inci sırasında sayılan Uzman Veteriner Hekim ve Veteriner Hekimler, 6 ncı sırasında sayılan Veteriner Sağlık Teknikerlerine ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine (1500) puan iş riski zammı ilave olarak verilir.

(D) EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş  RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Yüksekokullarda:
a) Müdür975250
b) Müdür Yardımcısı925250
2 İlköğretim Okulları, Orta Dereceli Okullar, Mesleki ve Teknik Okullar (Kurslar dahil), Azınlık Okulları, Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik Merkezi, Halk Eğitim Merkezinde:
a) Müdür925250
b) Müdür Yardımcısı900250
3Mesleki Teknik Okullarda Bölüm Şefi, Atölye Şefi, Laboratuar Şefi725250
4Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında:
a) Müdür925250250
b) Müdür Yardımcısı900250250
c) Öğretmen600250250
5Öğretmen………………………………………………….500250

——————————————————————————————————————————–
NOT: 1– Başöğretmen ve Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olanlara da Öğretmen için yukarıda öngörülen puanlar uygulanır.
2- Cezaevlerinde görevli öğretmenlere (450) puan iş riski zammı ödenir.
3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.
4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;
A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;
a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,
b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,
c) Yabancı dil öğretmenlerine,
d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,
değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir.

(E) YARDIMCI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlardan;
1Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurum ve Kuruluşları ile Islah Kurum ve Enstitüleri, Hayvan Yetiştirme ve Temin Laboratuarlarında; Hasta Bakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Hademe, Odacı500300
2Teknisyen Yardımcısı500378
3Bekçi500175
4Bakıcı Anne500300
5Mübaşir600200
6Diğerleri…………………………………………………….500

 

(F) KİT ORTAK GÖREV UNVANLARI
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1Yönetim Kurulu Üyesi (kadrolu), Koordinatör,
KİT Müşaviri800900
2a) Genel Sekreter (Merkezde)800700
b) Genel Sekreter Yardımcısı (Merkezde)600500
3Müessese Müdürü800800
4Müessese Müdür Yardımcısı650650
5Grup Başkanı650725
6Grup Başkan Yardımcısı, Grup Müdürü525650
7Grup Müdür Yardımcısu525525
8Teşkilat Şemalarında Daire Başkanlığı Üniteleri Bulunmayan Bankaların Seksiyon ve Birim Müdürlüklerinde
a) Müdür650500
b) II. Müdür, Müdür Yardımcısı500400
9Daire Başkan Yardımcısı, Maden Kredi Komitesi Başkanı ve Üyesi, Disiplin Kurulu Başkanı ve Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı650500
10Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü (Merkezde)650500250
11Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı, Muhasebe II.Müdürü, Müdür Yardımcısı (Merkezde)550400250
12Muhasebeci500300250
13Muhasebeci Yardımcısı500200250
14Banka Şube Müdürü600500250
15İkinci Müdür, Banka Şube Müdür Yardımcısı550200250
16Amir…………………………………………………………500200

NOT: Kefalet Sandıklarına tabi, açıklardan sorumlu, Veznedarlar gibi doğrudan para tahsil ve tediye etmekle görevlendirilenlere (250) puan mali sorumluluk zammı verilir. Ancak bu şekilde zam verilecek personel sayısı, toplam personel sayısının % 15’ini geçemez.

(G) BELEDİYELER, İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
A- İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları:
1İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
a) Büyükşehir belediyesi bulunan iller975975
b) Diğer iller800900
2İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı
a) Büyükşehir belediyesi bulunan iller800900
b) Diğer iller600700
3Encümen Başkatibi575
B- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları:
1 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri975975
2 Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı800900
3 Belediye Başkan Yardımcısı :
a) Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan belediyelerde800800
b) Diğer Belediyelerde750500
4Daire Başkan Yardımcısı650500
5Özel Kalem Müdürü:
a) Büyükşehir Belediyeleri650400
b) Diğerleri600400
6a) Çevre Sağlığı Müdürü (Tabip), Sağlık İşleri Müdürü (Tabip)8001175
b) Veteriner İşleri Müdürü (Veteriner Hekim)6002251100
c) (a) ve (b) de sayılanların yardımcıları6001100
7Başkatip575
8Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü, Muhasebeci, Sayman600300400
9(8) inci sırada sayılanların yardımcıları550200
10Zabıta teşkilatında görevli Amir, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Memur ile Belediye Trafik Memurları500175
11Dalgıç……………………………………………………….500200500
C- Ortak Unvanlar
1 Bağlı Kuruluşlar Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi800900
2 Birlik Sekreteri650350
3 İcra Memuru500250250
4 Kontrolör, Kontrol Memuru525375

 

(H) KURUMSAL BÖLÜM
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş  RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1Başkan……………………………………………………..14501700
2Başkan Yardımcısı975975
3Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü), Devlet Personel Uzmanı800750
4Şube Müdürü:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar800750
b) Kadro derecesi (3) olanlar750700
5Devlet Personel Uzman Yardımcısı, Şef650350
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş  RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1Başkan14501700
2Başkan Yardımcısı975975
3Din İşleri Yüksek Kurulu:
a) Başkan975975
b) Üye800900
4Müftüler:
a) Ankara, İstanbul, İzmir725650
b) Diğer iller700500
5Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü5500400
6Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
a) Başkan650500
b) Üye575400
7Murakıp500200
8Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:
a) Müdür650400400
b) Müdür Yardımcısı500300
9Teberrukat Saymanı500275
10Vaiz, Uzman Vaiz, Başvaiz
a) Başkanlıkta600250
b) Diğer yerlerde500150
11(Ek: 6.9.2010 tarihli ve 2010/823 sayılı BKK) Eğitim Görevlisi500250

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uçuş İşleri Şubesinde Görevli:
a) Pilot…………………………………………………………. : 500 250 575 –
b) Rasıt………………………………………………………… : 500 250 250 –
c) Uçak Kontrol Makinisti………………………………….. : 575 250 250 –
d) Uçak Telsizcisi…………………………………………….. : 500 250 – –
NOT: Kadastro üyelerine Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen puanlara ilave olarak 425 puan temininde güçlük zammı ödenebilir.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
1 Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürü:
a) Ankara, İstanbul, İzmir………………………………….. : 800 – 900 –
b) Diğer iller……………………………………………………. : 800 – 800 –
2 1 inci sırada sayılanların yardımcıları…………………….: 800 – 750 –
3 Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar…………………………… : 800 – 750 –
b) Diğerleri……………………………………………………… : 750 – 700 –
4 3 üncü sırada sayılanların yardımcıları…………………..: 650 – 600 –
5 Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK
Uzmanı, Araştırmacı:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar…………………………… : 800 – 750 –
b) Kadro derecesi (3-4) olanlar…………………………… : 750 – 700 –
c) Diğerleri………………………………………………………. : 650 – 350 –
6 Şube Müdürü (Taşra), Uzman…………………………… : 700 – 350 –
7 Şef, Amir, Gümrük Başmemuru………………………… : 650 – 350 –

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş  RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1Vali (İl ve Merkezde)14501700
2Vali Yardımcısı (İllerde)800750
3a) APK Uzmanı800750
b) APK Uzman Yardımcısı650350
4Kaymakam725650
5Kaymakam Adayı600
6a) İl Planlama Uzmanı500600
b) İl Planlama Uzman Yardımcısı500250
7Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanı (MİAHS), Hukuk İşleri Müdürü725650
8İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (Yükseköğrenimli Olmayanlar)600500
9Nüfus Müdürleri:
a)Kadro derecesi (1-4) olanlar600500
b)Diğerleri………………………………………………….550450

NOT: 1- Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Kaymakamlara temininde güçlük zammı %50 fazlasıyla ödenir.
2- İl Valilerine (800), Kaymakamlara (500) puan iş riski zammı verilir.

MALİYE BAKANLIĞI
S. NoKadro ( Görev ) Unvanıİş Güçlüğüİş RiskiTem. GüçlükMali Sorml.
1Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü:
a) Hukuk Müşaviri800900
b) Muhakemat Müdürü800800
c) Muhakemat Müdür Yardımcısı800750
d) Hazine Avukatı800750
e) Raportör650400
2Maliye Yüksek Eğitim Merkezi:
a) Başkan975975
b) Başkan Yardımcısı800900
33 Maliye Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı800900
4Defterdar:
a) Ankara, İstanbul, İzmir800900
b) Diğer İller800800
c) Yukarıdakilerin yardımcıları800750
5a) Bütçe Dairesi Başkanı800800
b) Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı650600
6Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Mal Müdürü, Sayman (Kefalet Sandığı), Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar800750
b) Diğerleri750700
c) Yukarıdakilerin yardımcıları650600
7Tasfiye İşleri D.S.İ. Genel Müdürlüğü:
a) İşletme Müdürü800800
b) İşletme Müdür Yardımcısı800750
c) Ambar Memuru500575
8Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK Uzmanı, Araştırmacı:
a) Kadro derecesi (1-2) olanlar800750
b) Kadro derecesi (3-4) olanlar750700
c) Diğerleri650350
9a) Devlet Bütçe Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Malları Uzmanı, Maliye Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Muhasebe Uzmanı, Milli Emlak Uzmanı800750
b) Yukarıdakilerin yardımcıları650350
10Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra), Uzman700400
11Şef……………………………………………………………650350

NOT: 1– Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 5 ve 6 ncı sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini yürütenlere ve icra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.
2- 7 nci sırada yer alan İşletme Müdürlerinden Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Not 3 üncü sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.
3- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde
a) Satış mağazalarında çalışan satış memurları ile satış memuru olarak görevlendirilenlere ayrıca (250) puan iş güçlüğü zammı,
b) Ambar ve sundurmalarda görev yapan Ambar Memurları ile bu amaçla görev yapan diğer memurlara ayrıca (600) puan iş güçlüğü zammı,
ödenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir