1 Ocak – 30 Haziran 2019 Memur Maaş Katsayıları

Maaş İşlemleri Maaş Parametreleri

1 Ocak – 30 Haziran 2019 Memur Maaş Katsayıları

1 Ocak – 30 Haziran 2019 Memur Maaş Katsayıları nihayet belli oldu.  8.1.2018 tarihli Mali ve Sosyal Haklara ilişkin genelgeye göre veriler şöyle;

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154.Maddesine göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile gösterge rakamlarının aylık tutara dönüştürülmesinde kullanılan katsayılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Aylık KatsayıTaban Aylık KatsayısıYan Ödeme Katsayısı
0,1305972,0441870,041416

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2019 tarihinde yayınladığı Mali ve Sosyal haklara ilişkin genelgeyle yapılan diğer değişiklikler ise şöyle;

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin c)bendi uyarınca Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7.148,24 TL ye çıkarılmıştır

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 6.372,49 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2018 tarihli ve 5278 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 10,73 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 10,73 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2018 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2019 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %10,73 oranında artırılmıştır.

f) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 31/12/2018 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri % 10,73 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2018 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %10,73 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

 

 

01/01/2019-30/06/2019  dönemi Mali ve Sosyal Haklara ilişkin genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir